70

Soutěž CAD 2022 3e Praha

Ce­lo­stát­ní sou­tě­ž v CAD kreslení a mo­de­lo­vá­ní pro stu­den­ty střed­ních škol

Ve středu 30. břez­na se konal již 21. roč­ník ce­lo­stát­ní sou­tě­že v CAD kres­le­ní a mo­de­lo­vá­ní pro stu­den­ty střed­ních škol, or­ga­ni­zo­va­né fir­mou 3E Praha En­gi­nee­ring.

Žáci do­sta­li za­dá­ní, které v ur­če­ném čase 120 minut zpra­co­va­li a po­sla­li zpět or­ga­ni­zá­to­rům. Velké uzná­ní ale patří všem našim 7 účast­ní­kům ze 3. a 4. ročníku, kteří našli odvahu porovnat své nabyté dovednosti s ostatními 160 žáky, kteří se z různých škol přihlásili.

Úkolem 3D části bylo samostatně vypracovat model elektrické kytary a k ní výrobní výkresovou dokumentaci. Hodnotilo se komplexní konstrukční provedení sestavy, funkčnost dílů v sestavě, zpracovaná technická dokumentace a správné základní principy během celého modelování.


Úkolem 2D části bylo samostatně vypracovat komplexní výrobní výkres s detaily přírubové tvarovky s odbočkami, který byl v zadávací dokumentaci zobrazen v 3D zobrazení se slovním konstrukčním popisem. Důraz byl kladen nejen na správné zobrazování jednotlivých pohledů, řezů a detailů, ale i na správné použití čar v jednotlivých hladinách, kótování, tolerance a další strojařské chuťovky.

Ing. Jiří Jirman

Přihlášení do systému