FAQ pro žáky

  • Studentem jsi od prvního dne zahájení daného školního roku a od tohoto data můžeš žádat o potvrzení v kanceláři školy.  

  • Po maturitě/závěrečné zkoušce jsi považován za studenta až do konce letních prázdnin. Stát za tebe platí zdravotní a sociální pojištění do 31. srpna. Pokud nastoupíš do pracovního poměru v průběhu prázdnin, v ten moment už nejsi student. Z pohledu školy přestáváš být studentem dnem následujícím po dni, kdy jsi úspěšně vykonal maturitní/závěrečnou zkoušku, pokud jsi maturitu/závěrečnou zkoušku, nebo její část nevykonal v řádném termínu, přestáváš být studentem školy 30. června.

  • Učitel každého předmětu má vypsané konzultační hodiny, kdy je možné dohnat látku nebo téma, které ti nejde. Musíš se však s učitelem předem domluvit, že na konzultaci přijdeš a co vlastně po něm budeš chtít. Pokud ti čas konzultace nevyhovuje, lze si domluvit i jiný termín.

  • Dřívější odchody a pozdější příchody jsou možné, pokud máš velké problémy s dopravou do a ze školy. Musí být doloženy písemnou žádostí, kterou si žák vyplní a předá třídnímu učiteli. Ten ji podstoupí k odsouhlasení řediteli/ce školy.

  • Ve škole je školní psycholog, výchovná poradkyně a metodička prevence. S nimi můžeš prodiskutovat svoje problémy a pomocí nich je vyřešit.  

  • Volný čas můžeš trávit ve své kmenové třídě (pokud v ní neprobíhá výuka jiné třídy), nebo v přízemí budovy školy, kde jsou pohovky nebo stolky s židlemi určené pro studenty.

  • Určitě ano. Škola chce v budoucnu mnohem více využívat výpočetní techniku i ve výuce všeobecných předmětů.