Metodik prevence

Prevence rizikového chování

Školní metodička prevence

Mgr. Eva Cohornová

Kontakty:

Telefon: 733 511 938

E-mail: eva.cohornova@skolynome.cz

 

Konzultace

Po předběžné domluvě.

Důvodem primární prevence rizikového chování na naší škole (obecně na školách v celé ČR) je to, že značné části dětí a mládeže se z různých důvodů nedaří přiměřeně a odpovědně se vyrovnávat s osobními problémy a sociálními požadavky, nejrůznějšími konflikty i školními nároky. Stres, ve kterém žijí, řeší neadekvátním způsobem, stávají se nebezpečnými sobě i svému okolí. V rámci prevence se proto zaměřujeme na negativní sociální jevy, které mohou ohrožovat naše žáky.

Jsou to především:
 • záškoláctví,
 • kyberšikana,
 • šikanování, vandalismu a další formy násilného chování,
 • nelátkové závislosti (mobilní telefony, sociální sítě),
 • drogové závislosti, alkoholismu a kouření,
 • kriminalita a delikvence,
 • xenofobie, rasismu, intolerance,
 • poruchy příjmu potravy, sebepoškozování,
 • rizikové sporty a rizikové chování v dopravě.
 
Aktivity v rámci prevence mají čtyři základní roviny:
 • práce s třídním kolektivem,
 • vzájemná spolupráce s pracovníky školy (spolupráce mezi kolegy, spolupráce pedagogů s žáky),
 • spolupráce s rodinou,
 • spolupráce s odborníky a orgány státní správy.

 

S čím se tedy na mne můžete obrátit?

Problémy, které spadají do mé kompetence:

 • nezdravé vztahy v kolektivu třídy a mezi žáky školy,
 • experimenty žáků s návykovými látkami,
 • vandalismus, krádeže, ničení osobních věcí žáků ve škole,
 • fyzické a psychické ubližování a slovní napadání žáků ve škole,
 • kyberšikana mezi žáky školy,
 • projevy rasové a menšinové intolerance ve škole,
 • případně další problémy, které ovlivňují výchovu a vzdělávání žáků.
 
Prosím, obracejte se na nás se záležitostmi, které vnímáte jako problematické, abychom mohli hned v zárodku zachytit jakékoliv nezdravé projevy v prostředí třídy či celé školy.