Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – učební obory – 6. KOLO

Učební obory – 6. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 6. kolo přijímacího řízení pro učební obory.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 31.8.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – učební obory – 5. KOLO

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 4. kolo přijímacího řízení pro studijní obory. 

Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 20.8.2020, kdy Vám bude zaslána pozvánka k přijímacímu řízení. Školní přijímací zkoušky budou probíhat 31.8.2020 od 8.00 hod. v budově školy. Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou v den konání školní přijímací zkoušky zveřejněny výsledky přijímacího řízení na našich www stránkách.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – studijní obory – 3. KOLO

 

Studijní obory – 3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 3. kolo přijímacího řízení pro studijní obory. 

Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 7.7.2020, kdy Vám bude zaslána pozvánka k přijímacímu řízení. Školní přijímací zkoušky budou probíhat 16.7.2020 od 8.00 hod. v budově školy. Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou v den konání školní přijímací zkoušky zveřejněny výsledky přijímacího řízení na našich www stránkách.

Učební obory – 5. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 5. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 31.7.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – studijní obory – 2. KOLO

 

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – učební obory – 4. KOLO

 
 

Výsledky přijímacího řízení 30.6.2020 – učební obory – 4. KOLO

Kritéria pro 2. kolo a další kola přijímacího řízení – studijní obory

Uchazeči, kteří konali přijímací zkoušku na jiné škole a dosáhli bodového hodnocení min. 10 bodů z ČJ a min. 10 bodů z MAT, nemusí školní přijímací zkoušku konat. Tyto výsledky jim budou uznány pro 2. a kolo přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří konali jednotnou přijímací zkoušku a nedosáhli bodového hodnocení min. 10 bodů z ČJ a min. 10 bodů z MAT, konají 2. kolo školní přijímací zkoušky z ČJ a MAT, ve kterých musí získat nejméně 20 % bodů.

V případě rovnosti pořadí u dvou a více uchazečů rozhoduje o konečném pořadí lepší součet známek z ČJ a MAT.

 1. kolo a další kola přijímacího řízení se konají formou přijímacích pohovorů.

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – studijní obory

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 2. kolo přijímacího řízení pro studijní obory. 

Přihlášky do studijních oborů je možné podávat do 23.6.2020, kdy Vám bude zaslána pozvánka k přijímacímu řízení. Školní přijímací zkoušky budou probíhat 30.6.2020. Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou v den konání školní přijímací zkoušky zveřejněny výsledky přijímacího řízení na našich www stránkách.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – studijní obory

 

4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 4. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 30.6.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – učební obory – 3. KOLO

 

Jednotná přijímací zkouška

Řádný termín: 8.6.2020

Náhradní termín: 23.6.2020

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

OCHRANA ZDRAVÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH, KONZERVATOŘÍCH A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOLÁCH V PRŮBĚHU PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, MATURITNÍCH ZKOUŠEK, ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK A ABSOLUTORIÍ 2019/2020

3. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 3. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 29.5.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 – učební obory – 2. KOLO

 

2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Ředitelka školy vyhlásila pro školní rok 2020/2021 2. kolo přijímacího řízení.

Přihlášky do učebních oborů je možné podávat do 11.5.2020. V tento den budou vydána rozhodnutí o přijetí.

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021

Přihlášky ke studiu do všech nabízených oborů se podávají nejpozději do 1. března 2020, respektive do 2. března 2020 k rukám ředitelky školy.

UČEBNÍ OBORY, denní forma studia – do učebních oborů se přijímací zkoušky nekonají.

Přijímací řízení se bude konat ve středu 22. dubna 2020.

Nabízené učební obory pro školní rok 2020/2021:

 • 23-51-H/01 Strojní mechanik
 • 23-55-H/02 Karosář
 • 23-56-H/01 Obráběč kovů
 • 69-51-H/01 Kadeřník
 • 23-62-H/01 Jemný mechanik

Přihláška bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou také dne  22. dubna 2020 zveřejněny výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů.

Uchazeči obdrží informační dopis o dalším postupu, ve kterém bude výše zmiňované registrační číslo uvedeno.

Kritéria a podmínky pro přijetí:

 • dosažené hodnocení z 8. a 9. tř. ZŠ z předmětů: cizí jazyk, český jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, přírodopis, fyzika
 • pro obor kadeřník navíc výtvarná výchova

Známka

Body

1

4

2

3

3

2

4

1

5

0

Maximální počet bodů získaných za hodnocení ze ZŠ je 84 bodů, pro obor kadeřník 96 bodů.

Minimální počet bodů získaných za hodnocení ze ZŠ pro přijetí je 10 bodů.

 • doložení splnění povinné školní docházky
 • prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60 a odst. 3 školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených nařízením vlády č. 211/2010 Sb.
 • potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku ( § 60g odst. 7 školského zákona)

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách)

(dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických službách ve znění zákona č. 167/2012 Sb.)

Na obory označené kódem H (např. 29-54-H/01) budou mít uchazeči

na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

MATURITNÍ OBORY, denní forma studia – přijímací zkoušky se konají dle jednotného zadání společností CERMAT z českého jazyka a matematiky.

Nabízené studijní obory pro školní rok 2020/2021:

 • 18-20-M/01 Informační technologie – Aplikace počítačů v technice a robotice
 • 18-20-M/01 Informační technologie – Počítačový design a reklama
 • 23-41-M/01 Strojírenství – Počítačová podpora strojírenské výroby
 • 23-41-M/01 Strojírenství – Robotika a automatizace ve strojírenství
 • 23-41-M/01 Strojírenství – Administrativa a dokumentace
 • 23-45-L/ 01 Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů

Termín konání přijímacích zkoušek je stanoven na 14. duben 2020 v případě, že uchazeč má na prvním místě v přihlášce uvedenu naši školu. Druhý termín 15. duben 2020 je stanoven v případě, že naši školu má uvedenou na druhém místě. Náhradní termíny jsou 13. květen a 14. květen 2020.

Přihláška uchazeče bude zaevidována pod registračním číslem a pod tímto číslem budou také zveřejněny výsledky přijímacího řízení do jednotlivých oborů, nejpozději do 30. dubna 2020, (dle termínu poskytnutí výsledků přijímacích zkoušek společností CERMAT). V případě náhradního termínu do 21. května 2020.

Uchazeči obdrží po 1. březnu 2020, respektive po 2. březnu 2020 informační dopis o dalším postupu, ve kterém bude výše zmiňované registrační číslo uvedeno.

 

Kritéria a podmínky pro přijetí:

 • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek z českého jazyka a matematiky dle společnosti CERMAT – s váhou 60 % (za český jazyk min. 10 bodů a max. 50 bodů, za matematiku min. 10 bodů a max. 50 bodů).
 • dosažené bodové hodnocení za prospěch 8. a 9. tř. ZŠ z předmětů: cizí jazyk, český jazyk, matematika, občanská nauka, chemie, přírodopis, fyzika – s váhou 40 %, max. počet bodů za hodnocení ze ZŠ je 105 bodů, min. počet je 50 bodů.

Známka

Body

1

5

2

4

3

3

4

1

5

0

 • podle § 20 odst. 4 školského zákona škola u uchazečů, kteří splňují podmínky pro nekonání testu jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury, ověří znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, komisionálně pohovorem
 • doložení splnění povinné školní docházky
 • prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 školského zákona u oborů vzdělání s podmínkou zdravotní způsobilosti stanovených nařízením vlády č. 211/2010 Sb.
 • potvrzení zájmu uchazeče vzdělávat se v oboru vzdělání uplatněním zápisového lístku (§ 60g odst. 7 školského zákona)

LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY (na přihláškách)

(dle zákona č. 373/2011 Sb. o specifických službách ve znění zákona č. 167/2012 Sb.)

Na obory označené kódem L (např. 23-45-L/01) budou mít uchazeči na přihlášce potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu daného oboru.

Nové Město nad Metují, 20. 1. 2020 

PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Vyvěšeno dne 31.1.2020

Předpokládaný počet přijímaných žáků pro školní rok 2020/2021

Kód oboru
vzdělání

Obor vzdělání

Název ŠVP

Předpokládaný počet přijímaných žáků

Délka studia

Forma studia

Ukončení studia

18-20-M/01

Informační technologie

Aplikace počítačů v technice
a roboticePočítačový design a reklama

30

4

denní

maturitní

zkouška

23-41-M/01

Strojírenství

Počítačová podpora strojírenské výroby

Robotika a automatizace ve strojírenství

Administrativa a dokumentace

30

4

denní

maturitní zkouška

23-45-L/01

Mechanik seřizovač

Mechanik seřizovač – Programátor CNC strojů

34

4

denní

maturitní zkouška
+
výuční list

23-51-H/01

Strojní mechanik

Strojní mechanik

34

3

denní

výuční list

23-62-H/01

Jemný mechanik

Jemný mechanik

34

3

denní

výuční list

23-55-H/02

Karosář

Karosář

34

3

denní

výuční list

23-56-H/01

Obráběč kovů

Obráběč kovů

34

3

denní

výuční list

69-51-H/01

Kadeřník

Kadeřník

34

3

denní

výuční list