Sociální pracovnice

   Petra Syrovátková

   Kontakt:

   Telefon: +420 601 590 455

   E-mailpetra.syrovatkova@skolynome.cz

   Pracoviště:

   budova SPŠ, ČSA 376, Nové Město nad Metují

   přízemí budovy C, místnost C44

   Konzultační hodiny:

   po předběžné domluvě

Sociální pracovnice je součástí školního poradenského týmu. Pomáhá při řešení sociálně právních a sociálně zdravotních problémů žáků, aplikací odborných metod sociální práce, anamnézy, poradenství, účastní se jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu žáků.

Pomáhá škole naplňovat její poslání, kterým je vytváření prostředí pro výuku, učení se, získávání kompetencí, důvěry, spolehlivosti a sebedůvěry, a to zejména v těch oblastech, kde je pro dosažení úspěchu žáka klíčová spolupráce mezi rodinou, školou a komunitou.

Do pracovní náplně patří především tyto služby pro žáky:
  • Pomoc a podpora žákům se sociálním znevýhodněním, tedy žákům z prostředí, ve kterém se jim nedostává potřebné podpory k řádnému průběhu vzdělávání včetně spolupráce zákonných zástupců se školou, dále žákům s problematickými vztahy v rodině či kolektivu školy/domova mládeže a žákům se specifickými potřebami – především za pomoci doprovodných organizací, příp. OSPOD.
  • Pomoc při podezření na ohrožené dítě (dítě týrané, zneužívané, vážně zanedbávané, dítě páchající trestnou činnost nebo na kterém je páchána trestná činnost) – v těchto případech je situace řešena s příslušnými OSPOD či ohlášena PČR.
  • Poradenství ve složitých životních situacích dle potřeby žáka či doporučení učitele.
  • Pomoc a podpora žákům v tíživé finanční situaci – především řešení dluhů za ubytování a stravné, příspěvky na školní výdaje apod.
  • Zabezpečení některých služeb osobní asistence – doprovod na jednání s úřady, doprovod k lékaři, na PČR, pomoc s vyplňováním tiskopisů apod.
  • Zabezpečení programu Podpora sociálně znevýhodněných romských žáků a dalších programů v sociální oblasti.
Do pracovní náplně patří především tyto služby pro zákonné zástupce:
  • Pomoc a podpora rodičům v tíživé finanční situaci – řešení dluhů za ubytování a stravné, pomoc při jednání s úřady práce (dávky hmotné nouze, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení) a dalšími institucemi.
  • Pomoc při podání žádosti o Podporu sociálně znevýhodněných romských žáků a při využití dalších programů v sociální oblasti.
  • Řešení problémového chování žáků či řešení jejich neomluvené a zvýšené omluvené absence (ve spolupráci s pracovníky OSPOD a doprovodnými organizacemi).