Projekty

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za čelem dálkového studia.

DIGITALIZUJEME ŠKOLU – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).
DIGITALIZUJEME ŠKOLU – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti),
  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
DIGITALIZUJEME ŠKOLU – realizace investice národního plánu obnovy – komponenta 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

  • k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.
Škola pro život III

Projekt Škola pro život III, s reg. číslem  CZ.02.02.XX/00/22_003/0004383, který je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím OP Jan Amos Komenský, je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žáků.

Leták ke stažení ZDE.

Pro ŠUŽ udržitelnost

Naše škola se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci projektu Mladí pro klima II a projektu “Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě – Mladí mění místo a komunitu IV” podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Navrhneme různá opatření vedoucí k větší udržitelnosti naší obce/města. Výběr a realizace konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou

POTRAVINOVÁ POMOC DĚTEM V SOCIÁLNÍ NOUZI PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Škola nabízí žákům z rodin v sociální nouzi obědy zdarma.

Podmínky pro podání žádosti:

  • žáci ve věku do 19ti let, kteří pobírají stravu v zařízení školního stravování,
  • žáci, jejichž zákonný zástupce je příjemcem dávek v hmotné nouzi (doplatek na bydlení a/nebo příspěvek na živobytí)
  • doloží aktuální Potvrzení o poskytnutí DHN z ÚP + Čestné prohlášení (stáhnout)

V případě zájmu kontaktujte sociální pracovnici školy.

Kontakt:
Petra Syrovátková
e-mail: petra.syrovatkova@skolynome.cz
tel.: 601 590 455

Doučování žáků škol

REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Polytechnické centrum Novoměstska

Cílem projektu 12. výzva MAS POHODA – IROP – Infrastruktura škol a zájmového a neformálního vzdělávání I je zajištění kvalitních a moderních vzdělávacích podmínek pro výuku žáků technických a řemeslných oborů nejen na naší střední průmyslové škole, ale i v dalších novoměstských školách. Nově vybudované prostory budou nabídnuty k využití i spolupracujícím firmám v regionu Novoměstska. V rámci projektu tak proběhne rekonstrukce stávající učebny odborných předmětů. Učebna bude mít bezbariérový přístup. Dojde k výraznému zlepšení jejího vzhledu a hlavně vybavení, aby bylo uživatelům zajištěno podnětné pracovní prostředí a měli možnost využívat moderní metody a prostředky ve vzdělávání – například pořídíme nový nábytek, v učebně budou instalovány dvě interaktivní sestavy s dataprojektory a Robo aréna stůl.

Jdeme do toho s Kybernou

Cílem projektu Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP je inovativní zavádění výukových metod, digitálních technologií do výuky a rozvoj digitálních kompetencí pedagogů.

Škola pro život II

Cílem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016721 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání je zapojení odborníka z praxe do výuky, využití ICT ve vzdělávání, uskutečnění projektového dne mimo školu a zřízení pozice školního psychologa.

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II

Cílem projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019192, který je spolufinancován z EU, veřejných prostředků a vlastních zdrojů subjektů, je zkvalitnění procesu vzdělávání a odborně-vzdělanostní úrovně pedagogických pracovníků formou zahraničních stáží a stáží u zaměstnavatelů, a spolupráce mezi školou a zaměstnavateli. Více informací zde.

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Cílem projektu registrační číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015 Evropský sociální fond, dotační titul OP Výzkum, vývoj a vzdělávání je poskytnout možnost vzdělání pedagogům například v oblastech poradenství, práce se žáky vyžadujícími podpůrná opatření, komunikace mezi rodiči a školou.

Pilotní výuka průmysl 4.0

Cílem projektu, který zajišťuje společnost Smart Bit Fogee lab ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, je spolupráce učitelů a žáků, v rámci které se naučí pracovat podle mezinárodně uznávané normy IEC 61131-3, dále si osvojí například práci s PCL a poznatky o řídící technice. Projekt je určený pro jednoho učitele a dva žáky z naší školy, kteří se naučí pracovat s PLC a další řídící elektronikou. V rámci projektu sami vytvoří funkční zařízení a posunou se směrem k výrobním, automatizovaným a dalším moderním technologiím, které se používají v praxi ve všech odvětvích průmyslu a jsou skloňovány jako Industrial 4.0. Prostřednictvím tohoto projektu je také umožněno školám vzájemně spolupracovat, a to jak na úrovni pedagogické, tak na úrovni studentské. V neposlední řadě všichni absolvují několik velmi zajímavých exkurzí v různých automatizovaných provozech.

4.0 DAY SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují – Den pro ROZVOJ vztahu k technice

Cílem projektu ve spolupráci s MAS POHODA venkova a novoměstskými základními školami a firmami z blízkého okolí bylo rozvíjení partnerství a spolupráce škol, propojení oblasti vzdělávání s podnikatelskou sférou, přiblížení techniky žákům a vývoje průmyslu zábavnou formou. Byl tak připraven dne s nevšedními zážitky pro všechny zúčastněné. 4.0 DAY se odehrával na stanovištích „Matylda“ robotická ruka, 3D tiskárna, workshop souprava HOBBY MM 3130, elektromotor, Včelky – robotika, Rabbids – IT, Výroba píšťalky z plechu a kovu, Motorka – robotická stavebnice, 4.0 Relax Zone – vývoj průmyslu., virtuální realita, 3D tisk, fotokoutek. Žáci byli rozděleni do šesti týmů, dostali mapku školy, průvodce z řad studentů SPŠ a na stanovištích plnili zadané úkoly nebo si vyzkoušeli připravené aktivity. Cílem nebylo soutěžit, ale akci si užít.

Den pro ROZVOJ vztahu k technice zopakujeme i ve školním roce 2020 – 2021.